Om Oss
Vassunda Bygdegård

Om oss


Historik

Idén om Vassunda Haga bygdegård växte fram under tidigare delen av 1930-talet. Rötterna finns i landsbygdens folkrörelser. Bristen på samlingslokaler var särskilt kännbar för ungdomarna. De tog därför initiativet att själva skapa förutsättningar för sina fritids- och föreningsverksamheter, genom att bygga bygdegården.

Marken för detta bygge styckades av från Vassunda-Örby gård och den nya fastighetsbeteckningen blev Örby 1:16. Köpeskillingen var den symboliska summan av 100 kronor. Källaren och det som kom att bli grunden för bygdegården grävdes ut med handkraft. Timmer skänktes av bönder och markägare. Sågning av timret gjordes på mindre s k bondsågar. Allt arbete utfördes gratis av män och kvinnor från Haga och Vassunda socken och bygdegården invigdes i november 1937.


Bygdegårdens verksamhetsidé

Bygdegården skall vara den naturliga mötesplatsen för oss som bor i Vassunda och Haga – en allmän samlingslokal öppen för alla och förvaltad av en ideell styrelse, utsedd på demokratiska grunder.


Vassunda Bygdegård


• Är en allmän samlingslokal, tillkommen på bygdens initiativ och öppen att hyra

• Ger människor möjligheter att träffas och bygden möjligheter att utvecklas

• En plats för gemenskap och fest, motion och dans, utbyte av kunskap och kultur

• Bibehålls och utvecklas genom, i huvudsak, ideella insatser från människorna i bygden

• Är en lokal angelägenhet och vårt gemensamma kulturhistoriska arv


Verksamhet

Verksamheten i Vassunda bygdegård har skiftat under åren. Men vårt behov av att mötas är konstant och med en växande befolkning i Vassunda och Haga tar vi nu nya tag och satsar på fler medlemmar och aktiviteter.


I över 100 år har dock en Tomtefest arrangerats

i Vassunda, den första hölls i Vassunda skola

1907 på fjärdedag jul. Sedan många år har

traditionen förts vidare i Bygdegårdsföreningens

regi på Trettondagen.


***************************************************************

Styrelsen består av följande personer:


Ordförande: Sune Eriksson

Sekreterare: Anette Eriksson Strand

Kassör:Anette Eriksson Strand

Uthyrningsansvarig: Catharina Olveby


Övriga ledamöter: Staffan Ljung, Kjell Andersson, Jenny Andersson, Elisabeth Larsson


Suppleanter: Berit Axelsson


***************************************************************
Informations folder


Klicka här för att ladda ner


Dokument

Årsberättelse:

2016

2015

2014


Årsmöteprotokoll:

2020

2019

2018

2017

2016

2015